Disponibilitetsskema


Fll in the required fields (*) of the form below and you will receive a reply via email from our staff as soon as possible. If you are happy with the reply, you can confirm the booking, within the terms established in the email, by sending us your credit card details using a secure form.


PERSONAL DATA

Surname *


Name *

E-Mail *

Retype email address *

Fax

Special requests:

BOOKING DATA

Arrival date *

Departure date *

Adults *

Children (0-12)

Accommodation type

Quantity of rooms

Extra bed

* *

in the name of *

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

I henhold til prgf. 13 i lovbekendtgørelse 196/2003 (lov vedrørende beskyttelse af persondata) informerer den ansvarlige for databehandlingen Dem om at:
a) Behandlingen af Deres personlige oplysninger foretages på baggrund af:
1. Kontraktlige forpligtelser: Levering af ydelser og service til kunderne;
2. Lovmæssige forpligtelser: Fakturering, bogføring og obligatorisk regnskabsføring, kommunikation med relevante myndigheder;
3. Kommunikation med pengeinstitutter og lignende med henblik på kreditdækning og i forbindelse med øvrige aktiviteter i henhold til de kontraktlige forpligtelser;
4. Servicetilbud i løbet af Deres ophold (sekretariat, udlevering af post, reservation af eksterne serviceydelser) eller efter opholdet (i form af specielle tilbud, særlige begivenheder og lignende)

Databehandlingen foregår ved hjælp af manuelle og/eller automatiske systemer med henblik på lagring, behandling og videresendelse af disse data i nøje overensstemmelse med de anførte formål, baseret på de data vi råder over, og som De forpligter Dem til hurtigst muligt at opdatere ved kommunikation af eventuelle rettelser og ændringer;

b) Skulle De ikke ønske at give Deres tilladelse hvad angår punkterne 1, 2, 3 i afsnit a) medfører det:
1. At det ikke vil være muligt for os at oprette eller bibeholde Dem som kunde, idet visse aktiviteter ikke kan udføres, såfremt de pågældende persondata er nødvendige for at udføre en aktivitet eller serviceydelse;
2. At det vil være umuligt for os at udføre visse aktiviteter, der forudsætter videresendelse af disse persondata til andre personer, der ved deres funktion er ansvarlige for udførelsen af sådanne aktiviteter;
3. At vi ikke kan videresende persondata til andre, der udfører andre aktiviteter, som ikke har en direkte forbindelse med det aktuelle kundeforhold.

c) Deres personlige oplysninger kan, udover til det relevante personale i det selskab der har ansvaret for databehandlingen, videresendes til følgende:
1. Til de hoteller, hvor De vil opholde Dem;
2. Til vores revisor (i forbindelse med administration);
3. Til offentlige myndigheder og private enheder i forbindelse med eventuelle inspektioner eller kontrolbesøg;
4. Til myndigheder der har lovmæssig ret til at få adgang til Deres personlige data;
5. Til eksterne virksomheder og leverandører af goder eller serviceydelser.

d) De kan til enhver tid benytte Dem af Deres rettigheder overfor den ansvarlige for behandlingen af Deres personlige oplysninger i henhold til paragraf 7 i lovbekendtgørelsen 196/2003, som De til Deres information finder efterfølgende i den fulde ordlyd:

Prgf. 7. Ret til adgang til egne personlige oplysninger samt andre rettigheder
1. Vedkommende har ret til at få bekræftet, om virksomheden opbevarer dennes personlige oplysninger, også i tilfælde af, at de endnu ikke er registrerede, samt til at modtage en oversigt over sådanne oplysninger i læsbar form.
2. Vedkommende har ret til at få oplyst:
a. hvorfra disse personlige oplysninger stammer;
b. hensigten med og måden disse data behandles;
c. anvendt datalogik såfremt behandlingen foregår ved hjælp af elektronisk udstyr;
d. identificerende oplysninger om indehaveren, de ansvarlige og den udnævnte repræsentant i henhold til prgf. 5, stk. 2;
e. om til hvilke personer eller personkategorier disse personlige oplysninger kan kommunikeres eller som kan få kendskab til dem i deres egenskab af udnævnt repræsentant indenfor landets grænser, ansvarlige eller ansatte.
3. Vedkommende har ret til at:
a. få foretaget opdatering, rettelser, eller såfremt det måtte være i dennes interesse at få foretaget en fuldstændiggørelse af egne data;
b. få foretaget sletning, ændring til anonym form, eller blokering af databehandling der ikke udføres lovmæssigt, herunder data, som det ikke er nødvendigt at lagre i overensstemmelse med de formål, til hvilke de personlige oplysninger er indhentet og efterfølgende behandlet;
c. modtage bekræftelse på at de under pkt. a) og b) anførte aktiviteter samt deres indhold er blevet viderekommunikeret til de personer, som har modtaget eller videresendt de personlige oplysninger, med mindre dette måtte være umuligt eller indebærer en uproportioneret indsats i forhold til beskyttelse af denne rettighed.
4. Vedkommende har ret til helt eller delvist at modsætte sig:
a. af lovlige grunde at vedkommendes personlige data behandles, selvom de er relevante i overensstemmelse med formålet for indsamlingen;
b. behandlingen af dennes personlige oplysninger, der har til formål at fremsende reklame- eller salgsmateriale samt markedsundersøgelser og forretningskommunikation.

I allow you to process my personal data *