Aanvraag van beschikbaarheid


Fll in the required fields (*) of the form below and you will receive a reply via email from our staff as soon as possible. If you are happy with the reply, you can confirm the booking, within the terms established in the email, by sending us your credit card details using a secure form.


PERSONAL DATA

Surname *


Name *

E-Mail *

Retype email address *

Fax

Special requests:

BOOKING DATA

Arrival date *

Departure date *

Adults *

Children (0-12)

Accommodation type

Quantity of rooms

Extra bed

* *

in the name of *

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Italiaanse wetsverordening D.Lgs. 196/2003 (regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens) informeert de houder van de gegevensverwerking u dat:
a) de verwerking van uw persoonsgegevens gebruikt zal worden voor het uitvoeren van:
1. contractuele verplichtingen: levering van goederen en diensten aan de gasten;
2. legale verplichtingen: het opstellen van rekeningen, verplichte boekhouding, mededeling aan de autoriteiten die hierom verzoeken;
3. mededeling aan bankinstellingen en dergelijke, voor het innen van vorderingen en andere activiteiten die betrekking hebben op de nakoming van contractuele verplichtingen;
4. aanbod van service tijdens het verblijf (secretariële ondersteuning, overhandiging van correspondentie, reservering van externe dienstverlening) of na het verblijf (mededeling van speciale aanbiedingen, evenementen of dergelijke).

De verwerking vindt plaats met handmatige en/of geautomatiseerde systemen voor het opslaan, beheren en doorgeven van de gegevens, met logica die nauw verband houdt met de doelstellingen, op basis van de in ons bezit zijnde gegevens, met de verplichting van uw kant ons tijdig eventuele correcties, aanvullingen en herzieningen door te geven;

b) weigering van uw toestemming voor de onder a) genoemde punten 1, 2 en 3 het volgende tot gevolg heeft:
1. de onmogelijkheid de relatie aan te gaan of voort te zetten ofwel enkele handelingen uit te voeren, indien de gegevens benodigd zijn voor het onderhouden van de relatie of voor het uitvoeren van de handeling;
2. de onmogelijkheid tot het uitvoeren van enkele handelingen die verstrekking van gegevens aan derden, die functioneel in verband staan met de uitvoering van deze handelingen, vooronderstellen;
3. het niet verstrekken van gegevens aan derden die overige activiteiten verrichten die niet functioneel in verband staan met het onderhouden van de relatie.

c) uw gegevens, behalve aan het daarmee belaste personeel binnen de maatschappij, houder van de gegevensverwerking, kunnen worden verstrekt aan:
1. de hotelinstellingen waar u zult verblijven;
2. de belastingconsulent (voor het administratieve gedeelte);
3. particuliere en openbare instellingen, ook naar aanleiding van inspecties of controles;
4. derden die toegang hebben tot uw gegevens krachtens wetsbepalingen;
5. externe bedrijven die goederen of diensten leveren.

d) u op elk moment uw rechten ten opzichte van de houder van de gegevensverwerking kunt laten gelden, overeenkomstig artikel 7 van de Italiaanse wetsverordening D.Lgs. 196/2003, welk artikel wij hierna in zijn geheel weergeven:

Art. 7. Recht op toegang tot persoonsgegevens en andere rechten
1. de betrokkene heeft het recht op het ontvangen van een bevestiging van het al of niet bestaan van hem of haar betreffende persoonsgegevens, ook indien nog niet geregistreerd, en op de verstrekking van deze gegevens in een voor betrokkene begrijpelijke vorm.
2. de betrokkene heeft het recht op de volgende informatie:
a. de bron van de persoonsgegevens;
b. de doelstellingen en procedure van de verwerking;
c. de gebruikte logica bij elektronische verwerking;
d. de identiteitsgegevens van de houder, van de verantwoordelijken en van de overeenkomstig artikel 5, ad 2 aangewezen vertegenwoordiger;
e. derden of categorieën van derden aan wie de persoonsgegevens kunnen worden verstrekt of die er kennis van kunnen nemen in de hoedanigheid van aangewezen vertegenwoordiger binnen het staatsgebied, verantwoordelijken of aangewezen personen.
3. De betrokkene heeft het recht op verkrijging van:
a. de herziening, rectificatie ofwel, indien hij er belang bij heeft, aanvulling van de gegevens;
b. de annulering, de anonimisering of blokkering van niet overeenkomstig de wet verwerkte gegevens inclusief de gegevens waarvan de bewaring niet noodzakelijk is in verband met de doelstellingen waarvoor ze zijn verzameld of vervolgens verwerkt;
c. de verklaring dat de sub a) en b) genoemde handelingen, ook voor wat betreft hun inhoud, ter kennis zijn gebracht van degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt of verbreid, behalve in het geval dat dit onmogelijk blijkt of onmiskenbaar het gebruik van middelen die niet in verhouding staan met het beschermde recht met zich mee zou brengen.
4. De betrokkene heeft het recht zich geheel of gedeeltelijk te verzetten tegen:
a. indien gerechtvaardigd, de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens ook wanneer deze relevant zijn voor het doel van de verzameling;
b. de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens met als doel toezending van reclamemateriaal, directe verkoop, het verrichten van marktonderzoek of commerciële communicatie.

I allow you to process my personal data *